تبلیغات
دانشگاه علمی کاربردی صفادشت - جهاد دانشگاهی تهران3 واحد صفادشت (علامه طباطبایی) دانشگاه علمی کاربردی صفادشت - قابل توجه کلیه دانشجویان امور فرهنگی ورودی۸۹ و ماقبل

قابل توجه کلیه دانشجویان امور فرهنگی ورودی۸۹ و ماقبل

"تغییر جدید برنامه ها به شرح زیر است"

پودمان۵-گروه یک

كد كلاس

نام درس

نام مدرس

روز

ساعت

1

اطلاع رسانی و تبلیغات فرهنگی

آقای حسینی

یکشنبه

15-13

2

رسانه شناسی

آقای طلوع اصل

پنجشنبه

18- 16

3

رسانه های تصویری و فرهنگی

آقای طلوع اصل

پنجشنبه

20- 18

4

اصول سخنوری

خانم سخا

پنجشنبه

16-14

5

اصول و تکنیک های روابط عمومی

خانم رجب زاده

پنجشنبه

14-12

پودمان۵- گروه دوم

كد كلاس

نام درس

نام مدرس

روز

ساعت

6

اطلاع رسانی و تبلیغات فرهنگی

آقای حسینی

یکشنبه

19-17

7

اصول سخنوری

خانم سخا

پنجشنبه

16-14

8

رسانه شناسی

آقای طلوع اصل

پنجشنبه

18- 16

9

رسانه های تصویری و فرهنگی

آقای طلوع اصل

پنجشنبه

20- 18

10

اصول و تکنیک های روابط عمومی

خانم رجب زاده

پنجشنبه

12-10

 ترم۴

كد كلاس

نام درس

نام مدرس

روز

ساعت

32

سازمانها و مراکز فرهنگی

آقای بیات احمدی

یکشنبه

10- 8

33

گردشگری

آقای بیات احمدی

یکشنبه

12- 10

34

برنامه ریزی اوقات فراغت

آقای بیات احمدی

یکشنبه

15- 13

35

اطلاع رسانی و تبلیغات فرهنگی

آقای حسینی

یکشنبه

17- 15

36

سبک های ادبی ایران

خانم سخا

پنجشنبه

18- 16

37

سرپرستی مراکز فرهنگی

آقای قریب نواز

یکشنبه

19- 17

38

رسانه های تصویری و فرهنگی

آقای طلوع اصل

پنجشنبه

16- 14

39

کارورزی1

اساتید گروه آموزشی

-

-

40

کارورزی2

اساتید گروه آموزشی

-

-

 


ابزاروبلاگ ابزار وبلاگنویسان ابزار وبلاگنویسان ابزار وبلاگنویسان دانشگاه صفادشت دانستنی های یک دانشجو